گروه مدیریت دانشگاه آزاد خلیج فارس
شیوه آدرس دهی مقالات -  یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:21
طرح درس رفتار مصرف کننده پیشرفته(دکتری) -  یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 12:37
آدرس مجلات داخلی و خارجی حوزه مدیریت -  شنبه 29 آبان 1395 ساعت 3:28