گروه مدیریت دانشگاه آزاد خلیج فارس
شیوه نامه آزمون جامع دکتری -  سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت 17:36
طرح درس بازاریابی صنعتی دکتری -  شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 23:23
شیوه آدرس دهی مقالات -  یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:21
طرح درس رفتار مصرف کننده پیشرفته(دکتری) -  شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 23:23